EvenimenteSTOP FALS

STOP FALS! UE planifică distrugerea viilor din România, urmează cele din R. Moldova

La sfârșitul lunii martie curent, portalul Vedomosti.md a publicat articolul ”ЕС планирует «добровольное» уничтожение виноградников Румынии – на очереди Молдова” (în traducere: ”UE planifică distrugerea ”voluntară” a viilor din România – urmează și cele din Moldova”), în care se afirmă că Uniunea Europeană vrea să impună o directivă care ar distruge viile din câteva țări, printre care și România. Atât Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, cât și Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European neagă aceste informații și le califică drept invenții. Reformele care se implementează la nivel european în domeniul viticulturii au scopul dezvoltării acestui sector, ca să fie mai competitiv.

Articolul publicat de Vedomosti.md a fost preluat la scurt timp și de portalul Flux.md (”ЕС планирует «добровольное» уничтожение виноградников Румынии – на очереди Молдова”), dar și de site-ul Ya-russ.ru (ilustrată cu imaginea unui topor cu simbolul UE, îndreptat spre podgorii), cu trimitere la informațiile unor site-uri necunoscute sau obscure, în care se menționează că unele state membre ale UE își doresc adoptarea directivei europene privind distrugerea ”voluntară” a viilor pe câteva sute de mii de hectare în câteva țări, inclusiv în România: ”Acest lucru se întâmplă sub presiunea țărilor cu tradiții de secole în viticultură, în special a agricultorilor francezi, care în ultimii ani au suferit de supraproducție și cred că veniturile lor pe piața UE au scăzut în mod semnificativ din cauza concurenței”. În text se menționează că încă din anul 2008 se planifica nimicirea a peste 175 de mii de hectare de podgorii.
Aceeași informație despre ”planurile Uniunii Europene să ardă viile din România” a fost publicată acum doi ani de câteva portaluri din România: Jurnalmm.ro, Alternativenews.ro, Infoalert.ro, Ziarelive.ro și altele. Anul acesta, articolul a fost republicat de portalurile Romania100.eu, Ementi.com și altele.

Ministerul Agriculturii din România: ”Informațiile nu sunt fundamentate”

Portalul Stopfals.md a solicitat comentariul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) din România, referitor la informația că UE impune România să-și ardă viile. În răspunsul oficial al MADR se spune că, din contra, după aderarea la spațiul comunitar, România a beneficiat de fonduri europene pentru a moderniza acest sector, iar viticultorii și-au reînnoit plantațiile de viță de vie cu soiuri competitive. ”Astfel, s-au restructurat aproximativ 30000 hectare plantate cu vie nobilă. Acordarea acestui sprijin pentru restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, este una din măsurile de administrare a potenţialului productiv viticol, care a fost luată de Comisia Europeană atât pentru a întări echilibrul pieţei vitivinicole, cât şi în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole”, se menționează în răspunsul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ministerul român afirmă că informațiile mediatizate de unele site-uri cum că s-ar intenționa reducerea plantațiilor ”nu sunt fundamentate, dimpotrivă, conform articolului nr. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Statele membre pun la dispoziție în fiecare an autorizații pentru plantări noi. România nu are cunoștință de niciun proiect de directivă referitoare la subiectul pe care l-ați abordat”.

Comisia de profil a Parlamentului European: ”Nu există nicio directivă care să solicite distrugerea podgoriilor, restul este o invenție”

Portalul Stopfals.md a solicitat și comentariul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European. Comisia reiterează că UE ajută România să-și reînnoiască plantațiile de podgorii, dar nu să le distrugă. ”UE sprijină sectorul vinicol românesc în alte moduri. În cadrul unui program național de sprijin, România poate cheltui până la 47,7 milioane de euro pe an pentru o serie de măsuri, cum ar fi promovarea pe piața internă sau în țările terțe, restructurarea și reconversia podgoriilor, investițiile și inovarea în sectorul vitivinicol, care au ca scop consolidarea structurilor competitive ale acestui sector”, se specifică în răspunsul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European pentru portalul Stopfals.md. În ceea ce privește informația precum că s-ar impune o directivă care ar obliga România să-și distrugă viile, în răspuns se specifică că: ”Nu există nicio directivă care să solicite distrugerea podgoriilor și nici un apel din partea Franței pentru a face acest lucru. Situația este așa cum v-am relatat, iar restul este invenție”.

Veaceslav Ioniță: ”O manipulare ieftină”

În textul publicat de Vedomosti.md se spune că UE ar impune condiții și pentru sectorul vitivinicol din țara noastră: ”Se pare că viile din Moldova vor avea aceeași soartă. De la 1 aprilie nu vor mai fi emise certificate pentru producția de șampanie, cognac și cahor. Va trebui să folosească numele „vin spumant”, „divin” și „pastoral”. Această măsură este prevăzută în Acordul de asociere cu UE, semnat în 2014”, iar ”politica marilor țări UE vizează distrugerea industriei și agriculturii din toate țările concurente”. Expertul în economie, Veaceslav Ioniță, afirmă că această informație distorsionează grav adevărul, deoarece noile condiții, impuse de la începutul lunii aprilie curent, vor ajuta Republica Moldova să-și vândă produsele vinicole în spațiul comunitar sub un brand autohton, nu unul împrumutat. ”Este o manipulare ieftină. În toată Europa originea mărfii este protejată. Astfel că din 1 aprilie 2018, Republica Moldova nu va mai produce și exporta producție alcoolică sub denumirile geografice occidentale după locul de proveniență Champagne, Cognac şi Cahors (“șampanie”, “cognac” şi “cahor”), ci va utiliza denumiri autohtone: ”vin spumant” pentru șampanie, ”divin” pentru coniac şi ”pastoral” pentru cahor. Acestea sunt brand-urile țării noastre, pe care trebuie să le promovăm, dar să nu utilizăm în mod primitiv denumirile produselor din alte regiuni”, argumentează V. Ioniță.
Expertul conchide că dezinformarea precum că europenii ar arde viile este din aceeași categorie cu mitul că UE va interzice sacrificarea animalelor în condiții de casă. El precizează că asemenea manipulări sunt promovate de cei care încearcă să denigreze toate politicile la nivel comunitar, fără a prezenta argumente fundamentate.

Notă: După câteva zile de la publicare, Vedomosti.md a șters articolul, însă acesta poate fi găsit în memoria ”cache” a Google.

Lilia Zaharia
Stopfals.md

Acest articol a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Asociației Presei Independente (API) și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.

ФЕЙК: ЕС планирует уничтожение виноградников в Румынии, на очереди Республика Молдова

В конце марта текущего года портал Vedomosti.md опубликовал статью «ЕС планирует «добровольное» уничтожение виноградников Румынии – на очереди Молдова», в кото-рой утверждается, что Европейский союз хочет навязать директиву, направленную на уничтожение виноградников в ряде стран, включая Румынию. Министерство сельского хозяйства и развития села Румынии (МСХРС), равно как и Комиссия по сельскому хозяйству и развитию села Европейского парламента опровергают эту информацию и квалифицируют ее как вымысел. Реформы, внедряемые на европейском уровне в отрасли виноградарства, направлены на развитие этого сектора и повышение его конкурентоспособности.

Статью, опубликованную порталом Vedomosti.md, сопровождаемую снимком, на котором изображен топор с символикой ЕС, острие которого направлено на виноградник, вскоре заимствовал Flux.md, а также сайт Ya-russ.ru, с ссылкой на сообщения каких-то неизвестных или смутных сайтов, в которых отмечается, что некоторые государства – члены ЕС лоббируют принятие европейской директивы о «добровольном» уничтожении виноградников на нескольких сотнях тысяч гектаров в ряде стран, включая Румынию: «Это происходит под давлением стран с вековыми традициями виноградарства, особенно французских фермеров, которые в последние годы страдают от перепроизводства и считают, что их доходы на рынке Евросоюза значительно сократились из-за конкуренции со странами-новичками». В тексте отмечается, что об этом говорили еще в 2008 году, когда хотели уничтожить более 175 тысяч гектаров виноградников.
Аналогичную информацию о «планах Европейского союза сжечь виноградники Румынии» опубликовали два года назад несколько румынских порталов: Jurnalmm.ro, Alternativenews.ro, Infoalert.ro, Ziarelive.ro и другие. В этом году, статью вновь опубликовали порталы Romania100.eu, Ementi.com и др.

Министерство сельского хозяйства Румынии: «Информация не обоснована»

Портал Stopfals.md обратился в Министерство сельского хозяйства и развития села Румынии с просьбой прокомментировать информацию о том, что ЕС якобы принуждает Румынию уничтожить свои виноградники. В официальном ответе МСХРС отмечается, что, напротив, после вступления в европейское сообщество, Румынии были предоставлены европейские фонды на модернизацию данного сектора, а виноградари обновили свои виноградные план-тации посредством посадки конкурентоспособных сортов. «Так, реструктурировано около 30000 гектаров, которые были засажены благородными сортами винограда. Оказание этой поддержки для реструктуризации и конверсии виноградных плантаций является одной из мер по управлению продуктивным потенциалом виноградников, принятых Европейской комиссией как для укрепления равновесия виноградарско-винодельческого рынка, так и для лучшей адаптации предложения к спросу на определенные виды виноградарско-винодельческих продуктов», – отмечается в ответе Министерства сельского хозяйства и развития села. Румынское министерство утверждает, что распространяемая некоторыми сайтами информация о мнимом намерении сократить плантации «является необоснованной, напротив, согласно статье 63 Регламента (ЕС) № 1308/2013, государства – члены ежегодно предоставляют разрешения на закладку новых плантаций. Румыния не знает ни о каком-либо проекте директивы, касающейся затронутой вами темы».

Профильная комиссия Европейского парламента: «Нет никакой директивы, требующей уничтожения виноградников, все остальное – вымысел»

Портал Stopfals.md обратился за комментарием и в Комиссию по сельскому хозяйству и развитию села Европейского парламента. Комиссия подтверждает, что ЕС помогает Румынии обновлять свои виноградные плантации, а не уничтожать их. «ЕС поддерживает румынский сектор виноградарства другими способами. В рамках национальной программы поддержки Румыния может расходовать до 47,7 млн. евро в год на ряд мер, таких как продвижение на внутренний рынок или в третьи страны, реструктуризация и конверсия виноградников, инвестиции и инновации в виноградарско-винодельческом секторе, целью которых является укрепление конкурентоспособных структур этого сектора», – отмечается в ответе Комиссии по сельскому хозяйству и развитию села Европейского парламента на запрос портала Stopfals.md. Относительно информации о лоббировании директивы, якобы обязывающей Румынию уничтожить виноградники, в ответе отмечается: «Нет никакой директивы, требующей уничтожения виноградников, и никакого призыва к этому со стороны Франции. Ситуация такова, как мы вам ее описали, а все остальное – вымысел».

Вячеслав Ионицэ: «Дешевая манипуляция»

В тексте, опубликованном порталом Vedomosti.md, говорится, что ЕС якобы навязывает свои условия и виноградарско-винодельческому сектору нашей страны: «Похоже, виноградники Молдовы ждет та же участь. С 1 апреля, больше не будут выдаваться сертификаты на производство шампанского, коньяка и кагора. Придется использовать названия «игристое вино», «дивин» и «пастораль». Эта мера оговорена в Соглашении об ассоциации с ЕС, подписанном в 2014 году», а «политика крупных стран ЕС направлена на уничтожение промышленности и сельского хозяйства всех стран-конкурентов». Эксперт в области экономики Вячеслав Ионицэ утверждает, что эта информация грубо искажает истинное положение дел, так как новые условия, введенные с начала апреля текущего года, помогут Республике Молдова продавать свою винодельческую продукцию в ареале сообщества под собственным, а не заимствованным брендом. «Это дешевая манипуляция. По всей Европе обеспечивается защита происхождения товара. Так, с 1 апреля 2018 года, Республика Молдова уже не будет производить и экспортировать алкогольную продукцию под западными географическими названиями по месту происхождения («шампанское», «коньяк» и «кагор»), а будет использовать собственные, отечественные названия: «игристое вино» для шампанского, «дивин» для коньяка и «пастораль» для кагора. Это бренды нашей страны, которые мы должны продвигать, а не примитивно использовать названия продуктов, производимых в других регионах», – аргументирует В. Ионицэ.
Эксперт заключает, что дезинформация о том, что якобы европейцы уничтожают виноградники, сродни мифу о запрете Евросоюзом забоя скота в домашних условиях. Он уточняет, что подобные манипуляции продвигают те, кто пытаются очернить все политики на уровне сообщества, без представления обоснованных аргументов.

Примечание: Через несколько дней после опубликования, портал Vedomosti.md удалил статью, но ее можно найти в кэш-памяти Google.

Лилия Захария
Stopfals.md

Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Её содержание единственная ответственность Ассоциации независимой прессы (API) и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.

Taguri
Arată mai mult

Vrei să devii membru al echipei săptămânalului CUVÂNTUL? Alege să ne susții cu doar 4 euro.

Stimate cititor! Îți vom fi recunoscători dacă, alegând una din cele trei variante de contribuție, vei susține CUVÂNTUL în misiunea nobilă de informare și schimbare în societate. Vezi pagina de abonare

Abonamente CUVÂNTUL
ContribuitorFanPatron
€4€7€12
Prieten fidel al săptămânalului CUVÂNTUL, pentru cititorii din diaspora:

Abonezi cel puțin 5 persoane (juridice sau fizice) din raioanele Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești, or. Chișinău (școli, biblioteci, biserici, case de copii, ONG-uri, părinți, bunici, rude, profesori etc., etc.) la varianta print a săptămânalului CUVÂNTUL pentru o perioadă de 6 și mai multe luni (un abonament lunar costă 16 lei) și câștigi un set de cărți marca CUVÂNTUL și dreptul la un reportaj foto/video în ziar și / sau pe site-ul cuvintul.md despre viața și activitatea ta sau viața și activitatea unei persoane pe care o consideri demnă de a fi făcută publică. Notă: cadourile pot fi ridicate personal sau redirecționate unei persoane /familii/ instituții la dorința Dumneavoastră.

Ziarul Cuvântul

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker